ANASAYFA KURUMSAL
KURUMSAL
HAKKIMIZDA
TESİS
İHRACAT
KALİTE
NEDEN AS KARO ?
MALİ YAPI
HABERLER
BAŞVURU FORMU
AYDINLATMA METNİ
KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI

KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI


 

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

 

 

 

 

 

AS KARO İMALAT İNŞ. NAK. İHR. İTH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI POLİTİKASI

İÇİNDEKİLER

BÖLÜM 1

AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR VE DAYANAK

BÖLÜM 2

GENEL ESASLAR

BÖLÜM: GENEL BİLGİLENDİRME VE TEMEL İLKELER

BÜLÜM: VERİ GÜVENLİĞİ İÇİN ALINAN TEDBİRLER

BÖLÜM: GÜVENLİK KAMERASI KULLANILMASI İLE KAYIT ALTINA ALINAN GÖRÜNTÜ KAYITLARININ İŞLENMESİ

BÖLÜM: ŞİRKET BİNA, İŞLETMELERİ GİRİŞLERİNDE VE İÇERİSİNDE YÜRÜTÜLEN MİSAFİR GİRİŞ ÇIKIŞLARININ TAKİBİ

BÖLÜM: ŞİRKET BİNA ve İŞLETMELERİNDEKİ ZİYARETÇİLERE SAĞLANAN İNTERNET ERİŞİMLERİNE İLİŞKİN KAYITLARIN SAKLANMASI

BÖLÜM:YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA

BÖLÜM 3

KİŞİSEL VERİLERİ İMHA TEKNİKLERİ

BÖLÜM 4

SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ

BÖLÜM 5

ROL VE SORUMLULUKLAR

BÖLÜM 6

EKLER

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 1: AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR VE DAYANAK

AMAÇ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. KVKK, kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin Anayasa tarafından da korunan özel hayatın gizliliği de dahil olmak üzere gerçek kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini belirlemek için düzenlenmektedir.

AS KARO İMALAT İNŞ. NAK. İHR. İTH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.  (ASKARO veya ‘‘Şirket’’) için müşterilerinin, potansiyel müşterilerinin, çalışanlarının, çalışan adaylarının, işbirliği içinde olduğu kurumların ve çalışanlarının, paydaşlarının, iş ortaklarının, hissedarlarının ve yetkililerinin ve üçüncü kişilerin kişisel verilerinin gizliliği ve güvenliği büyük önem taşımaktadır. Askaro, KVKK yürürlüğünün çok öncesinde başlanan ve sürdürülmekte olan çalışmalarla, KVKKna uyum için gerekliliklerin lâyıkıyla yerine getirilmesini ve uluslararası standartlarda bir veri koruma ve işleme yönetmeliği oluşturulmasını hedeflemektedir. İşbu yönetmeliğin temel amacı, yukarıda sayılan kişiler başta olmak üzere, kişisel verileri Askaro tarafından işlenen kişileri bilgilendirerek şeffaflığı sağlamaktır.

KAPSAM

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”) ile Askaro tarafından kişisel verilerin korunması ve işlenmesinde benimsenen ve uygulamada dikkate alınan ilkeler ortaya konulmaktadır. Politika’da ayrıca, Askaro’nun kişisel verileri hangi amaçlarla işledikleri, kişisel veri toplama yöntemi, bunun hukuki amacı, verilerin kimlere hangi amaçlarla aktarılabileceği ve ilgililerin haklarına ilişkin bilgi verilmektedir.

KVKK kapsamında, Askaro, “veri sorumlusu” olup, Politika’daki bilgi ve ilkeler Askaro için geçerlidir. Politika, Askaronun internet sitesinde yayımlanır ve kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur.

TANIMLAR

ık Rıza : Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan, veri

işleme amacıyla sınırlı olarak verilen rızadır.

Anonim Hale Getirme : Kişisel verinin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.

Kişisel Veri Sahibi : Kişisel verisi işlenen gerçek kişi. Örneğin; Müşteriler, tedarikçiler, ziyaretçiler, çalışanlar ve çalışan adaylarıdır.

Kişisel Veri : Gerçek bir kişinin kimliğini belirleyen veya kimliğini belirlenebilir kılan her türlü bilgidir. Dolayısıyla tüzel kişilere ilişkin bilgilerin işlenmesi Kanun kapsamında değildir. Örneğin;

ad-soyad, TCKN, e-posta, adres, doğum tarihi ve yeri, sosyal güvenlik numarası, görüntüleri, kredi kartı numarası, banka hesap numarası vb.

Özel Nitelikli Kişisel Veri : Öğrenildiği takdirde Kişisel Veri Sahibinin mağdur olmasına veya ayrımcılığa maruz kalmasına neden olabilecek nitelikte bilgilerdir. (Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli verilerdir.)

Kişisel Verilerin İşlenmesi : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

Veri ihlalleri: Kişisel verilerin kanuna aykırı şekilde ele geçirilmesi, toplanması, değiştirilmesi, kopyalanması, dağıtılması veya kullanılmasına dair haklı şüphelerin olduğu olaylardır.

DAYANAK

Bu Politika Askaro tarafından kişisel verilerin korunması ve işlenmesi amacıyla KVKK ve ilgili mevzuata dayanılarak oluşturulmuştur.

BÖLÜM 2 GENEL ESASLAR

I. BÖLÜM: GENEL BİLGİLENDİRME VE TEMEL İLKELER

Askaro, kişisel verileri, mevzuat tarafından öngörülen sınırlar dâhilinde, aşağıdaki şekilde işlemektedir.

1.1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi:

İşlenen kişisel veriler, Askaronun ürün ve hizmetlerinin türü ve niteliğine göre değişebilmektedir. Kişisel veriler otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, satış mağazaları, ofisler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, iş ilişkisi içerisinde olduğu kurumlar, paydaşlar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir.

Askaroya ait ürün ve hizmetlerden yararlanıldığı müddetçe kişisel veriler işlenebilecek ve verilerin doğruluğu ve güncelliğini sağlamak amacıyla gerektiğinde güncellenebilecektir. Ayrıca, ürün ve hizmetlerden yararlanmak amacıyla, Askaro’nun ofis binaları, satış mağazaları fiziken ziyaret edildiğinde veya çağrı merkezleri kullanıldığında, internet sayfaları ve/veya sair sosyal ve dijital mecraları ziyaret edildiğinde veya Askaronun düzenlediği etkinlik, seminer, organizasyon, eğitim gibi faaliyetlere katılındığında da kişisel veriler işlenebilecektir.

1.2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Usul:

Kişisel verilerin toplanması ve işlenmesi, Askaronun ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi, uygulanması ve insan kaynakları politikalarının yürütülmesi amaçlarıyla ve Kişisel Verilerin elde edilmesi esnasında bildirilecek diğer sair amaçlarla, KVKK Madde 5 ve Madde 6da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde ve aşağıda belirtilen amaçlar dahilinde gerçekleştirilecektir :

(i) Müşteri ve iş ortakları verisi;

·  Sözleşmesel ilişki için veri işleme; Müşteriye (müşteri ve potansiyel müşteriler) veya iş
ortağ
ına (iş ortağının tüzel kişi olması halinde iş ortağı yetkilisine) ait Kişisel Veri ayrıca onay alınmadan bir sözleşmenin kurulması, uygulanması ve sonlandırılması için işlenebilir. Sözleşme öncesinde ve sözleşmeye başlama aşamasında kişisel veriler; teklif hazırlamak, satın alma formu hazırlamak ya da Kişisel Veri Sahibinin sözleşmenin uygulanmasıyla ilgili taleplerini karşılamak amacıyla işlenebilir.

·  Şirketin hukuki yükümlülüğü veya kanunda açıkça öngörülmesi sebebiyle yapılan veri işlemeleri; Kişisel veriler, işlemenin ilgili mevzuatta açıkça belirtilmesi veya mevzuatla belirlenen bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla ayrıca onay alınmadan işlenebilir. Veri işlemlerinin tür ve kapsamı, yasal olarak izin verilen veri işleme faaliyeti için gerekli olmalı ve ilgili yasal hükümlere uygun olmalıdır.

·  Şirketin meşru menfaatine uygun olarak veri işlenmesi; Kişisel veriler, Şirketin meşru bir menfaati için gerekli olduğunda da ayrıca onay alınmadan işlenebilir. Meşru menfaatler genellikle yasal (örn. alacakların tahsil edilmesi) ya da ekonomik (örn. sözleşme ihlallerinden kaçınma) menfaatlerdir.

(ii) Personel bilgileri;

·  İş ilişkisi için Kişisel Verilerin işlenmesi; İş ilişkilerinde Kişisel Veriler, iş sözleşmesinin
kurulmas
ı, uygulanması ve sonlandırılması için gerekli olması halinde ayrıca onay alınmadan işlenmektedir. İş ilişkisi başlatılırken adayların Kişisel Verileri işlenmektedir. Eğer aday reddedilirse, adaya ait bilgiler aday daha sonraki bir seçim aşaması için uygun veri saklama süresi kadar muhafaza edilmekte bu sürenin sonunda silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

·  Kanunda açıkça öngörülmesi veya Şirketin hukuki yükümlülüğü sebebiyle yapılan veri işlemeleri; Çalışana ait Kişisel Veriler, işlemenin ilgili mevzuatta açıkça belirtilmesi veya mevzuatla belirlenen bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla ayrıca onay alınmadan işlenebilir.

·  Meşru menfaate uygun olarak verilerin işlenmesi; Çalışana ait Kişisel Veriler, Şirketin meşru bir menfaatinin gerektiğinde de ayrıca onay alınmadan işlenebilmektedir. (örn. yasal hakların dosyalanması, uygulanması ya da savunulması ya da şirketin değerlendirilmesi) Çalışanların menfaatlerinin korunması gerektiği kişisel durumlarda kişisel veriler meşru menfaat amaçları için işleme alınmamaktadır. Veriler işlenmeden önce koruma gerektiren menfaatlerin olup olmadığı belirlenmektedir. Çalışanlara ait verilerin Şirketin meşru menfaatine dayanarak işlendiğinde, işlemenin ölçülü olup olmadığı incelenmektedir. Şirketin bu kontrol önlemini almasındaki meşru menfaatinin ilgili çalışanın korunması gereken bir hakkını ihlal etmediği kontrol edilmekte olup ve sadece ölçülü olması halinde uygulanmaktadır.

·  Münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla işlenen veriler; Eğer Kişisel Veri iş ilişkisinin bir parçası olarak münhasıran otomatik sitemler vasıtasıyla işleniyor ise (örn. personel seçiminin bir parçası veya yetenek profillerinin değerlendirilmesi olarak), Çalışan kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakkına sahiptir.

Kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı ise, aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabildiği gibi, bu şartlardan birden fazlası da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilir.

a. Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması

Kişisel verilerin işlenme şartlarından biri veri sahibinin açık rızasıdır. Kişisel veri sahibinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıklanmalıdır. Veri, sahibinin açık rızası kapsamında ve açık rızada belirtilen amaçlarla işlenir. Kural olarak, aşağıdaki diğer şartların varlığı halinde veri sahibinin ayrıca açık rızasının alınmasına gerek bulunmamaktadır.

b. Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi

Kanunda açıkça öngörülmesi halinde, veri sahibinin kişisel verileri, hukuka uygun olarak işlenir. Kanunlarda veri işlemeye izin verilen hallerde, ilgili kanunda yer alan sebep ve veri kategorileri ile sınırlı olarak veri işlenir.

c. Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilir.

d. Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde (sözleşmenin kurulması veya ifasına dayalı olarak verisi işlenecek kişinin sözleşmenin taraflarından birisi olması koşuluyla) kişisel veriler işlenebilir.

e. Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirmesi

ASKAROnun hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için veri işlemenin zorunlu olması halinde, veri sahibinin kişisel verileri işlenebilir.

f. Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi

Veri sahibinin kişisel verisinin, kendisi tarafından alenileştirilmiş olması halinde, alenileştirme amacı ile sınırlı olarak, ilgili kişisel veriler işlenebilir.

g. Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

h. Meşru Menfaatler Nedeniyle Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla ASKARO’nun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilir.

İşlenen verilerin KVKKnda tanımlandığı şekilde Özel Nitelikli Kişisel Veri olması halinde; Kişisel Veri Sahibinin açık rızası olması halinde işlenebilir; açık rızası da yok ise, kişisel veri ancak KVK Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla, aşağıdaki durumlarda işlenebilir:

Kişisel Veri Sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde,

Kişisel Veri Sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise, ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilir.

1.3. Kişisel Verilerin Mevzuatta Öngörülen İlkelere Uygun Olarak İşlenmesi

ASKARO, kişisel verilerin korunması ve işlenmesiyle ilgili olarak mevzuatta yer verilen genel ilkeler ile şartları karşılar ve kişisel verilerin Anayasaya ve KVKKna uygun olarak işlenmesini sağlamak amacıyla aşağıda sıralanan ilkelere uygun hareket eder.

1.3.1. Kişisel Veri İşleme Faaliyetlerinin Hukuka Ve Dürüstlük Kuralına Uygun Olması

ASKARO, KVKKnun 4. maddesi uyarınca kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak işler, veri sahiplerine karşı “şeffaflık” ilkesini benimser ve kişisel veri sahiplerine kendi bilgilerinin kullanımı hakkında bilgilendirmede bulunur. Bilgilendirmede, açıklık ve dürüstlük esas alınır, toplanan kişisel verilerin işlenme ve kullanım amacı hakkında net bilgi verilir ve veriler bu çerçevede işlenir. Kişisel verinin, herhangi bir hukuki gerekçe olmaksızın, veri sahibi üzerinde olumsuz etkiye sebebiyet verecek şekilde kullanımından kaçınılır.

1.3.2. Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasının Sağlanması

ASKARO, işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlar. Bu sebeple kişisel verilerin doğru ve güncel tutulması açısından meydana gelen değişiklikler askaro@askaro.com.trye bildirilmelidir). Şu kadar ki, personel verileri Şirket içinde kullanılan yazılım üzerinden güncellenecektir.

1.3.3. Kişisel Verilerin Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşlenmesi

ASKARO, kişisel verileri meşru ve hukuka uygun sebeplerle toplar ve işler. ASKARO, kişisel verileri, yürütmekte oldukları faaliyetlerle bağlantılı olarak, makul çerçevede ve gerekli olduğu ölçüde işler.

1.3.4. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

ASKARO, işleme amacı ile ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verileri işlemekten kaçınır. Bu çerçevede, veri işleme faaliyetinin en aza indirilmesi esastır.

1.3.5. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

ASKARO, Türk Ceza Kanunu Madde 138 ve KVKK Madde 4 ve Madde 7ye uygun olarak, işledikleri kişisel verileri, yalnızca ilgili mevzuat ve kanunlarda öngörülen veya mevzuatta bir süre öngörülmemiş ise kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza ederler.

Bu kapsamda öncelikle, işlemeye konu kişisel verilerin saklanması için ilgili mevzuatta belirli bir süre öngörülüp öngörülmediği tespit edilir. Yasal bir süre belirlenmişse, bu süreye uygun davranılır. Yasal süre belirlenmemişse, işleme amacının gerçekleşmesi için gerekli olan süre belirlenir ve kişisel veriler bu süreyle sınırlı olarak saklanır. Süre bittiğinde, verilerin daha uzun süre saklanmasını gerektiren hukuki bir sebep yoksa ASKARO tarafından re’sen yahut ekte bulunan veri sahibi başvuru formu aracılığıyla ve kullanılabilecek farklı teknikler ile veri sahiplerinin talebi üzerine veriler silinecek, yok edilecek yahut anonimleştirilecektir. Kişisel verilerin söz konusu yöntemler vasıtasıyla silinmesi durumunda, bu veriler tekrar hiçbir şekilde kullanılamayacak ve geri getirilemeyecek şekilde imha edilecektir. Ancak veri sorumlusunun meşru menfaatinin olduğu durumlarda, işlenme amacının ve ilgili kanunlarda belirtilen sürelerin de sona ermesine rağmen veri sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla kişisel veriler, Borçlar Kanununda düzenlenen genel zamanaşımı süresinin (on yıl) sona ermesine kadar saklanabilecektir. Bahsi geçen zamanaşımı süresinin sona ermesinin ardından kişisel veriler, yukarıda belirtilen prosedüre göre silinecek, yok edilecek yahut anonim hale getirilecektir.

1.3.6. Kişisel Verilerin Gizliliği ve Veri Güvenliği

Kişisel veriler gizliliğe tabidir. Yetkisiz erişimi, yasal olmayan işlemleri, paylaşımı, yanlışlıkla kaybolmayı, değiştirilmeyi veya tahrip edilmeyi engellemek için uygun organizasyonel ve teknik tedbirlerle korunmalı ve kişisel seviyede gizli tutulmalıdır.

1.4. Kişisel Verilerin Güvenliği

ASKARO, KVKK Madde 12ye uygun olarak, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, bu verilere hukuka aykırı erişimleri engellemek, bunların muhafazasını sağlamak amacıyla uygun gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta ve kişisel verilerin üçüncü kişilerce hukuka aykırı olarak işlenmesine engel olmaktadır.

1.5. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel veriler, işbu Politikada belirtilen amaçların yerine getirilmesine yönelik olarak, İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak ASKARO’nun iş ortaklarına, hissedarlarına, kanunen yetkili kamu kurumları ve kuruluşlarına, kanunen yetkili özel hukuk kişilerine, ASKAROnun tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak ASKARO tedarikçilerine, hizmet alınan kişilere veya diğer üçüncü kişilere ve/veya yurtdışına, KVKK Madde 8 ve Madde 9’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde gerekli güvenlik önlemleri alınarak aktarılabilecektir.

1.6. Kişisel Veri Sahibinin KVKK Madde 11de Sayılan Hakları

KVKK Madde 11 uyarınca:


a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,


f) KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmas
ına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklar
ına sahiptir.

1.7. Veri Sorumlusuna Başvuru

Kişisel Veri Sahipleri, KVKKnun uygulanmasıyla ve ilgili KVKK madde 11 kapsamındaki yukarıda sayılan taleplerini işbu Politikanın ekinde bulunan veri sahibi başvuru formunun ıslak imzalı bir nüshasını ASKARO Bağlarbaşı Mah. 700 Sk. No:18 Huzurkent / Akdeniz / Mersin adresine posta yahut iadeli taahhütlü mektup vasıtasıyla, askaro@askaro.com.tr e-posta yoluyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulunun belirleyeceği diğer yöntemlerle iletmelidir. Formun doldurulması yahut ASKARO’ye gönderilmesi hakkında detaylı bilgiler, ekte bulunan başvuru formunda yer almaktadır.

ASKARO, talepleri en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırır. Değerlendirme sonucu yazılı olarak veya elektronik ortamda ilgiliye bildirilir ve talebin kabulü halinde KVKKna uygun şekilde gereği yapılır.

Kişisel Veri Sahiplerinin başvurularının reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hallerinde ilgili kişi cevabı öğrendiği tarihten itibaren 60 gün içinde Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’na KVKK madde 14 uyarınca şikayette bulunabilir.

1.8. İstisnalar

Aşağıda sayılan KVKK kapsamı dışında tutulan haller için Kişisel Veri Sahibi bu konularda yukarıda sayılan haklarını ileri süremezler ve bu nedenle ASKARO bu kapsamda iletilen talepleri yerine getirme yükümlülüğü altında değildir:

·  Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.

·  Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.

·  Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.

·  Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

KVKK gereğince aşağıdaki hallerde Kişisel Veri Sahibi zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç diğer haklarını aşağıda belirtilen durumlarda ileri süremezler:

·  Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.

·  Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi. » Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.

·  Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.
Paylaş
ılan bilgilerin/verilerin doğru olması ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesi, KVKK anlamında veri üzerinde sahip olunan hakların kullanabilmesi ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olup, yanlış bilgi verilmesinden doğacak sorumluluklar tamamen Kişisel Veri Sahibine aittir.

II. BÜLÜM: VERİ GÜVENLİĞİ İÇİN ALINAN TEDBİRLER

ASKARO, kişisel verilerin korunması için gerekli olan uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

KVKKnun 12(1). maddesinde öngörülen tedbirler şunlardır:

Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,

Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,

Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak.

ASKAROnün bu kapsamda aldığı önlemler aşağıda sayılmıştır:

İdari Tedbirler:

ASKARO, kendi kurum veya kuruluşunda, Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapar ve yaptırır.

İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, ASKARO bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir.

Kişisel verilerin paylaşılması ile ilgili olarak, ASKARO, kişisel verilerin paylaşıldığı kişiler ile çerçeve sözleşme imzalar yahut sözleşmelere ekleyeceği hükümler ile veri güvenliğini sağlar.

ASKARO, kişisel verilerin korunması, işlenmesi, hukuka aykırı erişimin engellenmesi, güvenli ortamda saklanması hakkında bilgili ve deneyimli personel istihdam eder ve personeline bu hususlarda gerekli KVK eğitimlerini verir.

ASKARO, gerekli gördüğü hallerde, kendisi tarafından veya üçüncü kişilerce, uhdesinde olan gizli bilgilerin KVKKna uygun şekilde korunup korunmadığını denetler.

Teknik Tedbirler:

ASKARO, veri güvenliğini sağlamak amacıyla bilgili ve deneyimli kişiler istihdam eder ve personeline gerekli KVK eğitimlerini verir.

Kurulan sistemler kapsamında gerekli iç kontrolleri yapar.

Kurulan sistemler kapsamında risk analizi, veri sınıflandırması, bilgi teknolojileri risk değerlendirmesi ve iş etki analizinin gerçekleştirilmesi süreçlerini yürütür.

Kişisel verilerin kurum dışına sızmasını engelleyecek ve/veya gözlemleyecek teknik altyapının temin edilmesini ve ilgili matrislerin oluşturulmasını sağlar.

Bilgi teknolojileri birimlerinde çalışanların kişisel verilere erişimi yetkilerinin kontrol altında tutulmasını sağlar.

Kişisel verilerin hukuka aykırı erişimini engellemek için teknolojideki gelişmelere uygun teknik önlemler alınır, periyodik olarak güncellenir ve yenilenir.

Kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması için teknolojik gelişmelere uygun sistemler kullanılır ve hukuka uygun bir biçimde yedekleme programları kullanılır.

III. BÖLÜM: GÜVENLİK KAMERASI KULLANILMASI İLE KAYIT ALTINA ALINAN GÖRÜNTÜ KAYITLARININ İŞLENMESİ

ASKARO tarafından, tesis ve işletmelerinin genel ve ticari güvenliğinin temin edilebilmesi amacıyla, KVKK’nda öngörülen ve işbu Politikada yer verilen temel ilkelere uygun olarak ziyaretçilerin, çalışanların ve diğer ilgili kişilerin güvenlik kamerası ile görüntü kaydı alınmakta ve bu kayıtlar işlenme amaçlarına uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Görüntü kaydı alınan yerlerde, veri sahiplerinin bilgilendirilmesi amacıyla, görüntü kaydı alındığına dair uyarı görünür bir biçimde yer almaktadır. ASKARO tarafından yürütülen güvenlik kamerası ile izleme faaliyeti ilgili mevzuata uygun olarak sürdürülmektedir. Ayrıca, söz konusu faaliyetler kapsamında ASKARO tarafından kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir. Mahremiyetin yüksek olduğu yerlerde ise görüntüleme yapılmamaktadır.


IV. BÖLÜM: ASKARO BİNA GİRİŞLERİNDE VE İÇERİSİNDE YÜRÜTÜLEN MİSAFİR GİRİŞ ÇIKIŞLARININ TAKİBİ

ASKARO tarafından; güvenliğin sağlanması ve bu Politika’da belirtilen amaçlarla, ASKARO binalarında misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.

V.BÖLÜM: ASKARO BİNALARINDA ZİYARETÇİLERE SAĞLANAN İNTERNET ERİŞİMLERİNE İLİŞKİN KAYITLARIN SAKLANMASI

ASKARO tarafından güvenliğin sağlanması ve bu Politika’da belirtilen amaçlarla; ASKARO tarafından Bina içerisinde kaldığı süre boyunca talep eden ziyaretçilere internet erişimi sağlanabilmektedir. Bu durumda internet erişimlerine ilişkin log kayıtları 5651 Sayılı Kanun ve bu Kanuna göre düzenlenmiş olan mevzuatın amir hükümlerine göre kayıt altına alınmakta; bu kayıtlar ancak yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilmesi veya ASKARO içinde gerçekleştirilecek denetim süreçlerinde ilgili hukuki yükümlülüğü yerine getirmek amacıyla işlenmektedir.

VI. BÖLÜM: YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA

Bu Politika 09.04.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Politikanın tamamının veya belirli maddelerinin güncellenmesi durumunda güncellemeler yayımlandıkları tarihte yürürlüğe girer. Politika en güncel hali ile www.askaro.com.tr sitesinde yayımlanır ve kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur. KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile işbu Politika arasında uyumsuzluk olması halinde, öncelikle KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

BÖLÜM 3 KİŞİSEL VERİLERİ İMHA TEKNİKLERİ

İlgili mevzuatta öngörülen süre ya da işlendikleri amaç için gerekli olan saklama süresinin sonunda kişisel veriler, Şirket tarafından re’sen veya ilgili kişinin başvurusu üzerine yine ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak aşağıda belirtilen tekniklerle imha edilir.

3.1 Kişisel Verilerin Silinmesi

Kişisel veriler Tablo-1’de verilen yöntemlerle silinir.

Tablo 1: Kişisel Verilerin Silinmesi

Veri Kayıt Ortamı

ıklama

Sunucularda Yer Alan Kişisel Veriler

Sunucularda yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler için sistem yöneticisi tarafından ilgili kullanıcıların erişim yetkisi kaldırılarak silme işlemi yapılır.

Elektronik Ortamda Yer Alan Kişisel Veriler

Elektronik ortamda yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler, veritabanı yöneticisi hariç diğer çalışanlar (ilgili kullanıcılar) için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilir.

Fiziksel Ortamda Yer Alan Kişisel Veriler

Fiziksel ortamda tutulan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler için evrak arşivinden sorumlu birim yöneticisi hariç diğer çalışanlar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilir. Ayrıca, üzeri okunamayacak şekilde çizilerek/boyanarak/silinerek karartma işlemi de uygulanır.

Taşınabilir Medyada Bulunan Kişisel Veriler

Flash tabanlı saklama ortamlarında tutulan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler, sistem yöneticisi tarafından şifrelenerek ve erişim yetkisi sadece sistem yöneticisine verilerek şifreleme anahtarlarıyla güvenli ortamlarda saklanır.

 

 

3.2 Kişisel Verilerin Yok Edilmesi

Kişisel veriler, Kurum tarafından Tablo-2’de verilen yöntemlerle yok edilir.

Tablo 2: Kişisel Verilerin Yok Edilmesi

Veri Kayıt Ortamı

ıklama

Fiziksel Ortamda Yer Alan Kişisel Veriler

ğıt ortamında yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler, kâğıt kırpma makinelerinde geri döndürülemeyecek şekilde yok edilir.

Optik / Manyetik Medyada Yer Alan Kişisel Veriler

Optik medya ve manyetik medyada yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenlerin eritilmesi, yakılması veya toz haline getirilmesi gibi fiziksel olarak yok edilmesi işlemi uygulanır. Ayrıca, manyetik medya özel bir cihazdan geçirilerek yüksek değerde manyetik alana maruz bırakılması suretiyle üzerindeki veriler okunamaz hale getirilir.

 

BÖLÜM 4
SAKLAMA VE
İMHA SÜRELERİ

ASKARO tarafından, faaliyetleri kapsamında işlenmekte olan kişisel verilerle ilgili olarak;

Süreçlere bağlı olarak gerçekleştirilen faaliyetler kapsamındaki tüm kişisel verilerle ilgili kişisel veri bazında saklama süreleri Kişisel Veri İşleme Envanterinde;

Veri kategorileri bazında saklama süreleri VERBİS’e kayıtta;

Süreç bazında saklama süreleri ise Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında yer alır.

Saklama süreleri sona eren kişisel veriler için resen silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi Bilgi İşlem birimi tarafından yerine getirilir.

Tablo 5: Süreç bazında saklama ve imha süreleri tablosu

SÜREÇ

SAKLAMA SÜRESİ

İMHA SÜRESİ

Şirket İşlemleri

10 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Sözleşmelerin hazırlanması

Sözleşmenin sona ermesini takiben 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Şirket İletişim Faaliyetlerinin İcrası

Faaliyetin sona ermesini takiben 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

İnsan Kaynakları Süreçlerinin

Yürütülmesi

Faaliyetin sona ermesini takiben 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Log Kayıt Takip Sistemleri

10 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Donanım ve Yazılıma Erişim Süreçlerinin Yürütülmesi

2 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Ziyaretçi ve Toplantı

Etkinliğin sona ermesini

Saklama süresinin bitimini takip eden

SÜREÇ

SAKLAMA SÜRESİ

İMHA SÜRESİ

Katılımcılarının Kaydı

takiben 2 Yıl

ilk periyodik imha süresinde

Kamera Kayıtları

2 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

 

 

BÖLÜM 5
ROL VE SORUMLULUKLAR

Şirketin tüm birimleri ve çalışanları, sorumlu birimlerce Politika kapsamında alınmakta olan teknik ve idari tedbirlerin gereği gibi uygulanması, birim çalışanlarının eğitimi ve farkındalığının arttırılması, izlenmesi ve sürekli denetimi ile kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin hukuka uygun saklanmasının sağlanması amacıyla kişisel veri işlenen tüm ortamlarda veri güvenliğini sağlamaya yönelik teknik ve idari tedbirlerin alınması konularında sorumlu birimlere aktif olarak destek verir.

Kişisel verilerin saklama ve imha süreçlerinde görev alanların unvanları, birimleri ve görev tanımlarına ait dağılım Tablo 3’de verilmiştir.

Tablo 3: Saklama ve imha süreçleri görev dağılımı

UNVAN

BİRİM

GÖREV

Genel Müdür

Askaro yönetim kurulu

Çalışanların politikaya uygun hareket etmesinden sorumludur.

Mali İşler Direktörü

Mali müşavir

Politikanın hazırlanması, geliştirilmesi, yürütülmesi, ilgili ortamlarda yayınlanması ve

güncellenmesinden sorumludur.

Bilgi İşlem Proses Lideri

Bilgi İşlem

Politikanın uygulanmasında ihtiyaç duyulan teknik çözümlerin sunulmasından sorumludur.

İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Proses Liderleri

Diğer Birimler

Görevlerine uygun olarak Politikanın yürütülmesinden sorumludur.

 

BÖLÜM 6 EKLER

AS KARO İMALAT İNŞ. NAK. İHR. İTH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

Siz veri sahipleri tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 11. ve 13’üncü maddeleri uyarınca yapılacak başvuruları ivedilikle, etkin ve kapsamlı bir şekilde değerlendirebilmek ve çözümleyebilmek adına, işbu Başvuru Formu , veri sorumlusu sıfatıyla ASKARO Turizm İşletmeciliği A.Ş. (ASKAROveya Şirket) tarafından hazırlanmıştır.

2. BAŞVURU YOLU

Siz veri sahipleri, KVKKnun 11. ve 13. maddeleri uyarınca; veri sorumlusu sıfatı taşıyan Şirketimize, KVKK'nun uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi yazılı olarak işbu formun doldurulması suretiyle veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle:

İşbu veri sahibi başvuru formunun ıslak imzalı bir kopyasını ASKARO Bağlarbaşı Mah. 700 Sk. No:18 Huzurkent / Akdeniz / Mersin adresine posta yahut iadeli taahhütlü mektup vasıtasıyla,

İşbu veri sahibi başvuru formunun ıslak imzalı bir kopyasını askaro@askaro.com.tr e-posta adresine elektronik imzalı olarak,
iletebilirsiniz.

Siz veri sahipleri, başvurularınızı Türkçe olarak yapmak kaydıyla bu haktan yararlanabilirsiniz.

3. VERİ SAHİBİNE İLİŞKİN BİLGİLER

KVKKnun ilgili maddesi uyarınca yapacağınız başvurunuzla ilgili olarak, sizleri tanıyabilmemiz ve ASKARO tarafından gerekli araştırma, değerlendirme ve çözümlemeleri yapabilmemiz amacıyla aşağıdaki bilgileri eksiksiz şekilde doldurmanızı rica ederiz.

Başvuru Sahibi İletişim Bilgileri:

İsim:

Soy İsim:

TC Kimlik

Numarası:

Telefon

Numarası:

E-posta: (Belirtmeniz halinde size daha hızlı yanıt

verebileceğiz.)

Adres:

 

Şirketimiz İle İlişkiniz: (çalışan, tedarikçi, ziyaretçi, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü kişi firma çalışanı gibi)

çalışan

çalışan adayı

ziyaretçi

İş ortağı

Diğer:

………………………………………………

……………..

 

Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz

Birim:………………….…………………………………………………………

Konu:……………………………………..…………………………………….……………...

………………………………………………

 

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun Uygulanması İle İlgili Talebiniz (KVK K. m.13):

…………………..…………….……………………………….……………………………….…………

…………………………………………………………………………………………………………

Başvurunuza Vereceğimiz Yanıtın Tarafınıza Bildirilme Yöntemi:

Adresime gönderilmesini istiyorum.

E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

(E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

Elden teslim almak istiyorum.

(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla Şirketimiz kimlik ve yetki tespiti için ek evrak ve bilgi (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz veya hukuka aykırı bir başvuru veya talep yapılmış olması halinde Şirketimizin hiçbir hukuki sorumluluğunun doğmayacağını belirtmek isteriz.

Başvuru Sahibinin (Kişisel Veri

Sahibinin)

 

İsim-Soy İsim :

Başvuru Tarihi :

İmza :GÖNDER
İLETİŞİM
TELEFON :+90 324 646 44 55
FAX : +90 324 646 44 59
EMAIL : askaro@askaro.com.tr
ADRES : Bağlarbaşı Mah. 700 Sk.
No:18 Huzurkent / Akdeniz / Mersin

Çukurova Kalkınma Ajansı 2014 yılı Bölgesel Rekabet ve Yenilik Mali Destek Programı kapsamında hazırlanan bu yayının içeriği Çukurova Kalkınma Ajansı ve/veya Kalkınma Bakanlığı ' nın görüşlerini yansıtmamakta olup, içerik ile ilgili tek sorumluluk As Karo Ltd Şti’ne aittir.